فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تعهد سازماني و مشكلات سازماني

با عنوان : مطالعه تعهد سازماني و مشكلات سازماني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

مطالعه تعهد سازماني و مشكلات سازماني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده : 5

فصل اول   6

1-1) مقدمه  7

1-2) اظهار مسئله  7

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   9

1-4)چارچوب نظري پژوهش     10

1-5) اهداف پژوهش   12

1-6) فرضیه هاي پژوهش   12

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   13

1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل   13

1-7-2) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته  15

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعديل گر  16

1-8) قلمرو پژوهش   16

فصل دوم   17

بخش اول : 18

مدیریت عملکرد  18

2-1-1) مقدمه  19

2-2-1) عملكرد  20

2-3-1) مديريت عملكرد  21

2-4-1) اهميت مديريت عملكرد  24

2-5-1) اهداف مديريت عملكرد  29

2-6-1) مولفه هاي مديريت عملكرد  30

2-7-1) فرآيند و مراحل مديريت عملكرد در سازمان ها 32

2-8-1) ابزار سنجش مديريت عملكرد  36

2-9-1) چالش هاي مديريت عملكرد  39

2-10-1) مزايا و معايب مديريت عملكرد  44

2-11-1) ارزيابي عملكرد  45

2-12-1) اهداف ارزیابی عملکرد  48

2-13-1) ابعاد ارزيابي عملكرد  50

2-13-1) فرآيند ارزيابي عملكرد  52

2-14-1) منابع ارزيابي عملكرد  53

2-15-1) مدل هاي ارزيابي عملكرد سازماني   54

بخش دوم : 59

تعهد سازمانی   59

2-1-2) مقدمه  60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-2) تعهد و تعهد سازماني   61

2-3-2) انواع تعهد  63

2-4-2) فرآيند ايجاد تعهد سازماني   65

2-5-2) ابعاد تعهد سازماني   66

2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازماني   68

2-7-2) پيشنهاداتي براي افزايش تعهد سازماني   74

بخش سوم: 76

عدالت سازمانی   76

2-1-3) مقدمه  77

2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازماني   78

2-3-3) ابعاد عدالت سازماني   79

2-4-3) عوامل موثر بر درك عدالت سازماني   82

2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان  83

فصل سوم   88

3-1) مقدمه  89

3-2) روش تحقيق   89

3-3) جامعه آماري تحقيق   90

3-4) حجم نمونه و روش برآورد  91

3-5) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات    92

3-6) روايي   93

3-7) پايايي   94

3-8 ) محدودیت های پژوهش   96

فصل چهارم   97

4-1) مقدمه  98

4-2) توصیف پاسخ دهندگان پژوهش   99

4-3) توصیف متغیر های پژوهش   105

4-4) آزمون فرضیه های پژوهش: 130

فصل پنجم   150

5-1) مقدمه  151

5-2) نتايج آمار توصيفي   151

5-3 ) نتایج آمار استنباطی   154

5-4) پيشنهاداتي در راستاي تحقيق   159

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی   159

منابع و ماخذ  161

ضمائم  168

پرسشنامه  169

جداول  177

چکیده :

پژوهش و مطالعه در خصوص تأثیر عدالت سازمانی در ارتباط بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد مطالعه، می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای اجرایی استان گیلان، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي می باشد و آن اين كه بررسي ميشود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با در نظر داشتن عدالت سازماني ارتباط اي دارد؟ روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه نتایج بدست آمده موئد این مطلب بود که تأثیر عدالت سازمانی در ارتباط بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد مطالعه تائید نگردید و نیز مشخص گردید ساختار مسولیت در سازمانهای اجرایی استان گیلان متناسب نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی مجدد دارد .

كليات تحقيق

1-1) مقدمه

مديران سازمان ها به خوبي دريافته اند كه مهم ترين عامل كسب مزيت رقابتي، منابع انساني ها سازمان هاست، از اين رو در نظر داشتن مقوله ي تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر هاي اختصاص يافته به آن ها و حتي وظايف فرانقشي منابع انساني، يكي از دغدغه هاي جدي مديران سازمان ها محسوب مي گردد. دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت هر سازمان، بدون عزم جدي و پذيرش دروني و كوشش خود جوش عناصر و كاركنان ميسر نيست. تحقق اين اهداف زماني به نتيجه مي رسد كه هر يك از كاركنان از تعهد دروني و نسبتاً با ثباتي نسبت به اهداف، راهبردها و شيوه هاي وصول و تحقق اهداف سازماني داشته باشند و در اقدام به شغل و كار خود دلبستگي داشته باشند.

آن چه دنياي امروز را از دنياي چند دهه قبل سازمان ها متمايز مي نمايد، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغيير و تحولات سريع و توسعه ي روز افزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت مي باشد كه وجود نظام مديريت عملكرد اثربخش را براي سازمان ها اجتناب ناپذير نموده می باشد؛ عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی بشر‌ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده می باشد. امروزه با در نظر داشتن تأثیر فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی، تأثیر عدالت در ســازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده می باشد. سازمان‌های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده می باشد.

1-2) اظهار مسئله

مطالعات نشان مي­دهند بين عدم تعهد سازماني و مشكلات سازماني زیرا ترك خدمت ، غيبت ، تاخير ، عدم مشاركت و درگيري فعال نيروي كار و سطح پايين عملكرد و بازدهي نيروي انساني ارتباط معنادار و معكوس هست (استرو و رايلي،1997) . پيامدهاي وجود كاركناني با تعهد كم ممكن می باشد براي سازمان گران تمام گردد ، از اينرو لازمست مورد توجه مديريت قرار گيرد(وارد و ديويس ،1995).

تعهد سازماني را مي توان متغيري دانست كه توجه قابل ملاحظه اي را در ادبيات سازماني به خود جلب كرده می باشد (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد سازماني منعكس كننده ي توجه هاي افراد نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني می باشد و بيانگر نيرويي می باشد كه فرد را ملزم مي كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازماني كارهايي را انجام دهد. تعهد سازماني حالتي می باشد كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازماني رهنمود مي كند و شامل شناخت، درگيري و وفاداري كاركنان مي گردد.

از نگاهي ديگر نيز تعهد پاسخي احساسي می باشد كه توسط رفتار، اعتقادات و توجه افراد سنجيده مي گردد و تمام سطوح پائيني و بالايي سازمان را در بر مي گيرد (عوض پور، 1386). به عبارتي تعهد سازماني بيان كننده ي وابستگي روانشناختي به سازمان محل استخدام می باشد و طبق نظر آلن و ماير (1990) ممكن می باشد اشكال متفاوتي داشته باشد (غفوري و گل پرور، 1388). تعهد سازماني از آن جهت مهم می باشد كه با پيامدهاي سازماني مطلوبي مانند كاهش غيبت از كار، كاهش جابه جايي و بهبود عملكرد شغلي ارتباط دارد (Jaramillo et al., 2005).

از سوي ديگر مدیریت عملکرد را مي­توان راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان و همچنين پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به سازمان دانست ( ابیلی و موفقی، 1382). يكي از جديدترين مباحث در مديريت به گونه عام و در حوزه ي مديريت منابع انساني به گونه خاص مفهوم مديريت عملكرد می باشد. اين مفهوم بعد از آن مطرح گردید كه اثربخشي پائين شيوه هاي سنتي ارزيابي عملكرد به خصوص در نيل به اهداف استراتژيك سازمان آشكار گرديد (مقيمي و حفيظي، 1388). به زعم دمينگ، مسئوليت شكست اكثر برنامه هاي بهبود عملكرد، سيستم می باشد و نه فرد، وي معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده می باشد (Waite & Stites-Deo, 2000). مديريت عملكرد را مي توان روشي استراتژيك و يكپارچه تعريف كرد، روشي براي فراهم آوردن موفقيتي پايدار براي سازمان ها از طريق عملكرد كاركنان كه در آن سازمان ها كار مي كنند. در يك تعريف ساده مديريت عملكرد عبارت می باشد از مميزي بينش، دانش و توانايي هاي بالقوه و بالفعل منابع انساني، پرورش افراد در راستاي استراتژي هاي سازمان و تعالي افراد سازمان و جامعه (ميرسپاسي، 1388). همچنين مديريت عملكرد فرآيندي می باشد كه از طريق آن سازمان عملكرد خود را با اهداف و استراتژي هاي سازماني و كاركردي منطبق مي نمايد (Kloot & Martin, 2000).

يكي ديگر از مولفه هاي مهم سازماني عدالت سازماني می باشد. رعايت عدالت يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر بقاي سازمان و حفظ آن در بلند مدت می باشد، از اين رو مفهوم عدالت در سير نظريه‌هاي سازمان مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته می باشد (پورعزت و قلي‌پور، 1387). در حالت كلي عدالت سازماني عبارت می باشد از ادراك يك فرد يا گروهي از انصاف در رفتارهايي كه در يك سازمان با آن‌ها شده می باشد و واكنش رفتاري نسبت به اين گونه ادراكات (Nadiri & Cem, 2010). در همين راستا محققان و پژوهشگران مختلفي روابط بين عدالت سازماني و پيامدهاي رفتاري و نگرشي از قبيل تعهد سازماني و رفتارهاي مدني سازماني را بررسي كرده اند و برخي بيان داشته اند كه عدالت سازماني ادراك شده ارتباط ي مثبتي با تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتارهاي مدني سازماني دارد (Cohen & Spector, 2001; Colquitt, 2001, Liao & Rupp, 2005; Mayer et al., 2007).

پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي می باشد و آن اين كه بررسي مي گردد آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با در نظر داشتن عدالت سازماني ارتباط اي دارد؟

 1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

نیروی انسانی را از سرمایه های اصلی سازمان می­دانند و به نظر می­رسد شناخت و آگاهی از رفتارهای سازمانی و تاکید بر امور انسانی در سازمان­ها به مقصود افزایش سطح کارایی و اثربخشی در سازمان لازم است از آنجاییکه تعهد سازمانی اساس و محور اثربخشی سازمان می باشد و همچنین مدیریت عملکرد نیز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف استراتژیک میباشد در این پژوهش به دنبال کنکاش بیشتر عوامل موثر بر ارتباط میان آن دو هستیم.

تحقیقات نشان داده می باشد کارکنانی که تعهد بالایی دارند دوست ندارند سازمان را ترک کنند ، به نظم ومقررات توجه کرده و عملکرد بالایی دارندMeyer et al,2010,p3 ). (          

همچنین به نظر می­رسد پژوهش و مطالعه در خصوص تأثیر عدالت سازمانی در ارتباط بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد مطالعه،می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان جامعه تحت مطالعه، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. به نظر می رسد مدیران با شناسایی صحیح و به موقع عوامل موثر این پژوهش،بتوانند آگاهانه با وضعیت های مختلف سازمانی برخورد نمایند .

از طرف دیگر اجرای چنین تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش مدیران و دست اندر کاران پیرامون موضوع مورد مطالعه، می تواند راهگشای افراد برای ادامه پژوهش در این راستا و در زمینه های دیگر باشد .با در نظر داشتن مسائل مطروحه فوق و با در نظر داشتن این نکته که هیچ گونه تحقیقی در زمینه مطالعه تأثیر عدالت سازمانی در ارتباط بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد مطالعه صورت نگرفته ، بنابراین نیاز است که این مقوله در سازمان های اجرایی استان گیلان که امور اجرایی استان را بر عهده دارند مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد .

1-4)چارچوب نظري پژوهش

در خصوص ارتباط بين متغيير مستقل و متغيير وابسته اين تحقيق تا كنون مطالعاتي زيادي صورت گرفته می باشد و همچنين مطالعاتي در زمينه تأثیر عدالت سازماني در ارتباط بين آن دو كه از آن جمله مي توان به موارد زير تصریح نمود:

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • ارتباط ي معناداري ميان تعهد سازماني و عملكرد كارشناسان هست (حسين زاده,1383) .
  • بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني با در نظر داشتن تأثیر تعديل گري عدالت سازماني ارتباط ي مثبت و معناداري هست (Farndale et all, 2010).
  • عدالت سازماني و مولفه هاي آن در ارتباط بين مديريت عملكرد و ابعاد تعهد سازماني (تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري) همبستگي مثبت معناداري دارند (Joiner & Bakalis, 2006).

در اين پژوهش ارتباط بين مديريت عملكرد و نعهد سازماني با در نظر داشتن عدالت سازماني مطابق مدل مفهومي تحقيق (شكل 1-1) بررسي ميشود .

شكل 1-1) تأثیر عدالت سازماني در ارتباط ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني

-5) اهداف پژوهش

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش ارتباط ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با در نظر داشتن عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

1-6) فرضیه هاي پژوهش

› فرضیه اصلی پژوهش:

بین مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي ارتباط هست.

به منظــور بــررسي فرضیــه ی اصلی پـژوهش و همچنین بـا توجـه به اینکه سنجش مديريت عملكرد داراي مولفه هاي 9 گانه اي شامل ساختار مسئوليت سازمان، محتواي اطلاعات عملكرد، انسجام اطلاعات عملكرد، مديريت پذيري اطلاعات عملكرد، احساس مسئوليت، سبك مديريت، جهت گيري عملي سازمان، ارتباطات و بعد همسويي می باشد،9 فرضیه ی فرعی ذیل طرح شدند:

› فرضیه فرعی اول: بین ساختار مسئوليت سازمان و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي ارتباط هست.

تعداد صفحه :99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***